PubMed

PIKTOGRAMY FARMACEUTYCZNE DO BEZPIECZNIEJSZEGO OBCHODZENIA SIĘ Z LEKAMI PRZEZ PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA: BADANIE WALIDACYJNE WŚRÓD STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA W POLSCE

Stosowanie leków często powoduje błędy niebezpieczne dla zdrowia pacjentów. Dotychczasowe badania wskazują, że stosowanie piktogramów może skutecznie redukować błędy w stosowaniu leków. Celem badania było określenie zrozumiałości, reprezentatywności i częstości zapamiętywania dziewięciu piktogramów związanych z bezpieczeństwem leków na próbie studentów kierunku pielęgniarstwa w Polsce w celu weryfikacji tych obrazów. Badanie walidacyjne piktogramu przeprowadzono w dwóch fazach wśród studentów pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Wszystkie protokoły eksperymentów zostały zatwierdzone przez Komisję ds. Badań Szpitala Dziecięcego we wschodnim Ontario (protokół REB nr: 19/122X). Wszystkie metody przeprowadzono zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i przepisami. W fazie 1, czyli pierwszym kontakcie uczestników z piktogramami, uczniowie zostali poproszeni o odgadnięcie znaczenia piktogramów bez żadnych dodatkowych informacji, aby ocenić ich zrozumiałość. Aby piktogramy zostały uznane za ważne, zgodnie ze standardami ISO, musiało zostać poprawnie zrozumiane przez co najmniej 66,7% uczestników. Po przetestowaniu wszystkich piktogramów uczniowie otrzymali wyjaśnienia i znaczenia piktogramów oraz zostali poproszeni o ocenę reprezentatywności piktogramów. W tym celu uczestnicy zostali poproszeni o wybranie liczby na siedmiopunktowej skali typu Likerta, aby wskazać postrzeganą siłę związku między piktogramem a jego zamierzonym znaczeniem dla każdego piktogramu. Aby piktogram został uznany za ważny, musiało uzyskać w tej skali ocenę co najmniej pięciu od co najmniej 66,7% uczestników. Faza 2 miała miejsce cztery tygodnie później, podczas której oceniano przypomnienie zamierzonego znaczenia i reprezentatywność, stosując tę samą procedurę.

W obu fazach wzięło udział łącznie 66 studentów trzeciego roku pielęgniarstwa. W fazie 1 z dziewięciu piktogramów sześć spełniło wymogi ISO w zakresie zrozumiałości, a siedem spełniło wymogi ISO w zakresie reprezentatywności. W fazie 2 wszystkie dziewięć piktogramów zostało poprawnie zrozumiane i oceniło je na co najmniej 5 przez co najmniej 66,7% uczestników. Dlatego wszystkie dziewięć piktogramów uważa się za ważne. Można zastosować dziewięć piktogramów dotyczących bezpieczeństwa leków, ale należy je połączyć ze szkoleniem i pisemnym zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia, aby poprawić ich zrozumienie.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35562708/ Cytuj: Merks P, Vaillancourt R, Roux D, Gierczyński R, Juszczyk G, Plagens-Rotman K, Religioni U, Cameron J, Zender M. Pictograms for safer medication handling by health care workers: a validation study in nursing students in Poland. BMC Health Serv Res. 2022 May 13;22(1):642. doi: 10.1186/s12913-022-08029-8. PMID: 35562708; PMCID: PMC9107111.