PubMed

ŚWIADOMOŚĆ WDROŻENIA DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ LEKÓW SFAŁSZOWANYCH WŚRÓD SPECJALISTÓW FIRM FARMACEUTYCZNYCH NA TERENIE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Dyrektywa dotycząca leków sfałszowanych (FMD) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na rosnącą liczbę sfałszowanych leków obecnych w legalnym łańcuchu dostaw w państwach członkowskich Wspólnoty. Skuteczne wdrożenie nowych przepisów będzie zależało od efektywnej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w dystrybucję produktów leczniczych, w tym menedżerów firm farmaceutycznych. Celem badania było zbadanie świadomości dotyczącej wdrożenia dyrektywy FMD wśród specjalistów z firm farmaceutycznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dobór próby przeprowadzono metodą zwaną doborem celowym. Respondentom udostępniono odpowiednie narzędzie badawcze w postaci autorskiej ankiety w formie elektronicznej. W okresie od stycznia 2016 r. do czerwca 2016 r. wysłano 1496 wiadomości e-mail. Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 17,37%. W badaniu wzięło udział 99 kobiet (39,3%) i 153 mężczyzn (60,7%). W grupie badanej o pryszczycy słyszało 95,7% osób. Lekarze rzadko słyszeli o dyrektywie dotyczącej sfałszowanych leków w porównaniu z farmaceutami (p=0,0063), osobami pracującymi w przemyśle farmaceutycznym (p=0,0014) i respondentami o innym profilu zawodowym (p=0,0114). W grupie badanej 89,6% osób było świadomych roli Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków w procesie wdrażania przepisów Dyrektywy FMD do krajowego systemu dystrybucji produktów leczniczych. W badanej populacji odsetek respondentów, którzy znali termin wdrożenia FMD, był istotnie wyższy i wynosił 91,9% (p=0,0001). Zarówno młodsi respondenci, jak i ci z niższym poziomem wykształcenia byli mniej świadomi wymagań czasowych stawianych krajowym regulatorom (odpowiednio p=0,0003, p=0,0023). Świadomość przepisów związanych z wdrażaniem dyrektywy FMD, choć stosunkowo wysoka wśród specjalistów firm farmaceutycznych w EOG, jest w dalszym ciągu niewystarczająca.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29317918/ Cytuj: Wlodarczak U, Swieczkowski D, Religioni U, Jaguszewski M, Krysinski J, Merks P. Awareness of the implementation of the Falsified Medicines Directive among pharmaceutical companies’ professionals in the European Economic Area. Pharm Pract (Granada). 2017 Oct-Dec;15(4):1031. doi: 10.18549/PharmPract.2017.04.1031. Epub 2017 Dec 20. PMID: 29317918; PMCID: PMC5741995.